HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Yönetim Danışmanlığı

Yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi kurumda verimin arttırılmasına, işgücü deviniminin yükselmesine, iş fırsatlarının değerlendirilememesine yol açmakta, kurumsal bağlılık ve aidiyeti azaltmaktadır. Tüm bu faktörlerin yarattığı maliyet yöneticilik niteliklerine sahip insanların seçilmesi veya seçilen kişilerin niteliklerinin geliştirilmesi ile çözülebilir.

Kimler İçin Uygundur?
Yöntemi Nedir?
Ne Zaman Önerilir?
Yöneticilerde Koçluk Becerisi Nasıl Kazandırılır?

Kimler İçin Uygundur?

Üst ve orta kademe yöneticiler için verilen bir hizmettir. Yönetimin, kurumu, çalışanları ve iş süreçlerini daha gerçekçi ve objektif bir şekilde algılaması, değerlendirebilmesi ve sonuç olarak doğru kararlar alabilmesini hedefler. Yöneticilerin kalıplaşmış ve kurumun vizyonuna uygun olmayan düşünce, tutum ve davranış kalıplarının dönüşümü üzerine çalışmalar yapılır.

Yöntemi Nedir?

Düşünce, tutum ve davranışlar alışkanlığa dönüşme ve otomatikleşme eğilimindedirler. Bu durum değişen ve belirsiz iş hayatında ihtiyaç duyulan esneklikten yöneticileri mahrum bırakır. Yönetim fonksiyonunu icra eden kişiler için kurum içinde yaşanan süreçlerinde bazı düşünce, tutum ve davranışlar otomatikleştikleri için farkında olunmazlar ve sürüp giderler. Sorunların nedenleri başka yerlerde aranır ve dolayısıyla da yanlış kararlar alınır. Bu bir kısır döngü oluşturur; hatalar hataları takip eder.

Etkin yönetim danışmanlığı çalışmasını gerçekleştirmek ancak yönetim, organizasyon ve psikoloji alanlarına entegre bir çalışma yöntemiyle olur. Kurumların stratejik hedefleri ve vizyonları doğrultusundaki süreçte farklı aşamalarda sorun yaşamalarının nedeni yaşanan sorunları anlama ve çözmede farklı alanların yönetici davranışı üzerindeki etkisini bir bütün olarak değerlendirmede güçlük yaşamalarıdır. Yönetim danışmanlığı, yöneticilerin bireysel bilgi ve birikim güçlerinden yararlanarak ortak hedefler doğrultusunda işlevsel düşünme ve davranma bilincini ve kabiliyetini yükseltmeyi hedefler.

Ne Zaman Önerilir?

Kurumların stratejik hedeflerine uygun kültürel ve zihinsel dönüşümlerin sağlanması, ancak kurumu yönetenlerin dönüşümleri ile mümkün olur. HTA GRUP, yüksek kurumsal performansa giden yolun yönetim kadrosunun zihinsel ve algısal yapısını kurum hedeflerine uygun şekilde dönüştürmekten geçtiğinin farkında olarak hareket eder.  Kurumların yönetim danışmanlığına ihtiyaç duydukları durumlar çeşitlilik sergiler:

 • Stratejik hedeflere ulaşmada zorluk yaşanması
 • Şirketlerin kuruluş aşaması
 • Aile şirketlerinin kurumsallaşması
 • Çeşitli nedenlerden dolayı değişim ve gelişme ihtiyacı içinde olunması
 • Kurumsal ya da odaklanılan iş seviyesindeki stratejik hedeflerdeki değişim
 • Profesyonel yönetime geçiş süreci
 • Globalleşme doğrultusundaki atılım süreçleri
 • Büyüme ya da küçülme kararlarının verilmesi ve bu süreçlere girilmesi
 • Dış ya da iç kaynaklı kriz yaşanması
 • Ortakların ayrılması ya da yeni ortak katılması
 • Ekonomik krizler
 • Kurumda organizasyon yapısının değişmesine ihtiyaç duyulması
 • Üst yönetimdeki değişiklikler


Yöneticilerde Koçluk Becerisi Nasıl Kazandırılır?

Yöneticinin iş yaşamında karşılaştığı yönetsel, kişiler arası ilişkiler, problem çözme, yaratıcılık, liderlik,  zor durum ve kişilerin yönetimi konularında davranış repertuarlarını ve becerilerini geliştirmek için uygulanan bir programdır.

Koçluk Programında Üç Adım
Koçluk Programı Temel Hedefleri
Koçluk Programı Temel Yetkinlikler

Koçluk Programında Üç Adım

ADIM 1: Yöneticinin karşılaştığı mevcut problemlerin çözümü ve gelecek fırsatların değerlendirilmesi

ADIM 2: Bu süreçte, ihtiyaç duyulan liderlik yetkinliği ve iletişim becerisinin, diğer yönetici ve çalışanların görev ve rollerine uygun olacak biçimde gelişiminin sağlanması

ADIM 3: Koçluk becerisinin idamesi için kendini analiz etme ve değerlendirme yetkinlik ve alışkanlıklarının kazandırılması

Koçluk Programı Temel Hedefleri

Bu amaçlar doğrultusunda HTA GRUP olarak,

 • Koçluk programına dahil olan yöneticilerin kurumsal hedeflerle uyumlu olmalarını,
 • Bireysel ve kurumsal hedeflere aynı anda ulaşmanın, koçluk becerisinin önemli bir unsuru olarak algılanmasını,
 • Yöneticinin sahip olduğu donanım ve kaynakları,  bireysel ve kurumsal sonuçlara uygun tutum, davranış ve düşünme biçimlerine dönüştürerek, bu doğrultuda bireyin kuvvetli yanlarını ve eksik yönlerini/gereksinimlerini belirleyerek bir gelişim planı oluşturulmasını,
 • Bireyi oluşturan güçlü ve zayıf yönleri, ihtiyaçları, değerleri, düşünce ve inanç kalıpları, davranış repertuarı gibi yönlerini hakkında bilinç seviyesini arttırmayı ve farkındalık geliştirmesini,
 • Farkındalık kazanılan güçlü ve zayıf yönlerle ilgili geliştirici ve güçlendirici ortamı kişinin kendi başına oluşturması ve eyleme geçirmesini sağlarız.

Koçluk Programı Temel Yetkinlikler

Danışmanlarımız yöneticilerin;

 • Daha iyi ve daha etkin karar vermeleri,
 • Etkileşime geçtikleri herkesle etkin iletişimlerini arttırmaları,
 • Çok çeşitli ve birbirinden farklı yapıdaki insanlarla daha etkin biçimde çalışmaları,
 • Başkalarının üzerindeki etkilerini anlamaları ve yönetmeleri,
 • Değerli çalışanları kurum içinde tutmaları,
 • İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlamaları için çalışırlar.